Apelacje cywilne

Blog o prawie cywilnym - w szczególności sporządzaniu apelacji od wyroków.

Uzasadnienie sądu o faktach

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny przyjął poczynione w pierwszej instancji ustalenia faktyczne za własne, bez potrzeby ich korekty, czy uzupełniania, czyniąc je zarazem integralną częścią niniejszego orzeczenia, w konsekwencji czego nie z…

Stanie na straży praworządności przez organ administracji publicznej

Skarżący powoływali się na uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2003 r. OPS 1/03, a także orzecznictwo Naczelnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Uchwała ta stwierdzała, że prezydent miasta jako organ wykon…

Podział majątku

Sąd Okręgowy rozpoznając apelację wnioskodawczyni Ilony S. postanowieniem z dnia 5 lutego 2008 r. dokonał zmiany postanowienia Sądu Rejonowego w ten m.in. sposób, że podwyższył wysokość dopłaty od uczestnika Jerzego S. na rzecz Ilony S. do…

Szacowanie składników majątku wspólnego

Podjęcie uchwały rozstrzygającej zagadnienie prawne przedstawione przez sąd odwoławczy, ze względu na jej wiążący charakter (art. 390 § 2 k.p.c.), stanowi wyjątek od zasady samodzielnego rozstrzygania sprawy przez właściwy sąd, dlatego prz…

W razie zaskarżenia postanowienia co do istoty sprawy

Skarga kasacyjna przysługuje do Sądu Najwyższego od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy, a w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami i dział spadku, jeśli w…